Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD jest to formalnie przyjęty i usystematyzowany zbiór rodzajów działalności gospodarczej, jakie realizują jednostki prowadzące działalność w Polsce.
PKD lista ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań na pięciu różnych płaszczyznach, na które składały się: sekcje, działy, grupy, klasy oraz podklasy. Rodzaje prowadzonych działalności opisywane są jako: przeważające ( główny rodzaj prowadzonej działalności), drugorzędne oraz pomocnicze. PKD-2007 jest nową klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do starszych wersji, nie zawiera podsekcji. Wybór kodu PKD jest ważny podczas zakładania działalności w CEIDG.
Polecane jest aby wybrać jak najszerszy zakres , gdyż każda późniejsza zmiana wymaga aktualizacji ewidencji. Wybór odpowiedniego kodu jest ważny nie tylko pod kątem statystycznym, ale i skarbowym. Podczas kontroli organ skarbowy sprawdza rodzaj prowadzonej działalności z wybranym zakresem PKD.